Współpraca Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie ze Szkołą

Za nami kolejna edycja, będącego elementem wsparcia serwisów blacharsko-lakierniczych, programu „Innowacyjni adepci branży”. Jak co roku, we współpracy z PPG oraz serwisem AUTO KOMPLEKS, przeszkoliliśmy uczniów Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych z Częstochowy.

Podczas szkolenia, które składało się z części teoretycznej i praktycznej, młodzi adepci lakiernictwa mieli możliwość poznania innowacyjnych rozwiązań i narzędzi PPG. Poznali także profesjonalne metody przygotowania powierzchni i aplikacji materiałów lakierniczych.

Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem i na pewno doczeka się kolejnych edycji.

JUBILEUSZ

Członek Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie Jerzy Kowalik obchodził 45 – lecie istnienia swojej Firmy. Rzemieślnik prowadzi działalność w zawodzie blacharz samochodowy. Jest długoletnim przewodniczącym Sekcji Motoryzacyjnej działającej przy Cechu. W uroczystości Zarząd Cechu reprezentowali: Stefan Rybicki, Sławomir Puka, Daniel Mlek. Uczestniczyli również przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej w Częstochowie. W dowód uznania za długoletnią owocną pracę zawodową Jerzy Kowalik otrzymał Dyplom Uznania.

Nowy Rok Szkolny – podziękowanie rzemiosła

W Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Udział w nim wzięli zaproszeni goście. Częstochowskie rzemiosło reprezentowali: Stefan Rybicki, Sławomir Puka, Waldemar Klimasiński. Podczas spotkania Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Stefan Rybicki oraz Prezes Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie wręczyli dyplom z podziękowaniem Dyrektorowi Szkoły Jackowi Grzegorzewskiemu za współpracę w zakresie szkolenia zawodowego.

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Cech Rzemiosł Metalowych  z siedzibą: 42-200 Częstochowa, al. Kościuszki 6, numer KRS 0000057539.

Dane osobowe przetwarzane będą w związku:
– z przesyłaniem do Urzędów Administracji Państwowej,
– z przesyłaniem do organizacji rzemieślniczych,
– z przesyłaniem do Ochotniczego Hufca Pracy,
– z przesyłaniem informacji cechowych, szkoleniowych, gospodarczych, podatkowych,
– z podawaniem kandydatom na pracowników młodocianych,
– z zawieraniem umów z pracownikami młodocianym na praktyczną naukę zawodu,
– umieszczaniem danych osobowych na stronie internetowej Cechu.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przedsiębiorca posiada  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przedsiębiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Uczniowie w Centrum Szkolenia Lakierników

W dniach 26 – 27.04.2018 r. odbyło się szkolenie z zakresu lakiernictwa pojazdowego zorganizowane przez Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie i IGP w Warszawie. Uczestnikami zajęć byli uczniowie II klasy lakierniczej Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. Odbyły się one w Centrum Szkolenia Lakierników Firmy PPG w Warszawie. W czasie dwudniowego spotkania uczniowie wykazali wysokie kwalifikacje zawodowe. W dowód uznania otrzymali certyfikaty. Należy podkreślić duży wkład pracy w organizację tego szkolenia wiceprezesa Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie inż. Sławomira Puki. Rzemieślnik w ramach swojej Firmy „AUTO – KOMPLEKS” w Częstochowie prowadzi również naukę w zawodach: lakiernik, blacharz i mechanik samochodowy pracowników młodocianych.

SZKOLENIE W RZEMIOŚLE

Z inicjatywy Wiceprezesa Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie inż. Sławomira Puki odbyło się szkolenie dla biegłych sądowych i rzeczoznawców PZM w zakresie „Nowoczesnych technik lakierowania pojazdów”. Szkolenie prowadził główny technolog Firmy Spies Hecker Tomasz Kazakidis. Dla podniesienie poziomu szkolenia część teoretyczna i praktyczna odbyła się w firmie AUTO KOMPLEKS inż. Sławomira Puki. W szkoleniu udział wzięli: Stanisław Kubacki, Grzegorz Kubacki, Mirosław Anioł, Krzysztof Kępa, Paweł Wójcik, Józef Skotnicki, Marek Skrzeszowski. Szkolenie odbyło się pod patronatem Cechu Rzemiosł Metalowych i Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Nowy Rok w Partnerskiej Szkole

4 września br. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Władz Miasta, Kuratorium Oświaty, Politechniki Częstochowskiej, Policji, NSZZ „Solidarność” oraz przedsiębiorcy – członkowie Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie – Sławomir Puka i Waldemar Klimasiński. Stałą – partnerską współpracę ze szkołą prowadzi Wiceprezes Cechu Sławomir Puka. W tegorocznej inauguracji roku szkolnego rzemieślnik został uhonorowany przez dyrektora szkoły mgra inż. Jacka Grzegorzewskiego dyplomem za pomoc i wsparcie w rozwoju Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. Jest to kolejny dowód uznania Szkoły dla rzemieślnika.

Realizacja umowy o współpracy

W listopadzie 2016 r. Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie podpisał umowę o współpracy z firmą IGP Sp. z o. o. w Warszawie w zakresie szkolenia uczniów w zawodzie lakiernik samochodowy. Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie popiera realizację projektu „ Innowacyjni adepci branży” w ramach którego młodociani pracownicy zdobywają w tym zawodzie dodatkową wiedzę i kwalifikację. W ramach podpisanej umowy z listopada 2016 r. grupa młodych uczniów z III kl. uczestniczyła w marcu b.r. w kursie organizowanym przez Centrum Kształcenia Firmy Lakierniczej PPG w Warszawie. Uczniowie zapoznali się z najnowszymi technologiami i technikami lakierowania samochodów. W ten sposób realizowane są tematy objęte programem nauczania w powstających szkołach branżowych. Z ramienia Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie tę formę nauczania pilotuje Podstarszy Cechu Sławomir Puka.

Jubileusz Cechu

27 listopada 2016 r. Sekcja Zegarmistrzów, Jubilerów, Grawerów i Brązowników przy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie obchodziła Jubileusz 70-lecia poświęcenia sztandaru. Chrześcijański Cech Zegarmistrzów, Jubilerów, Grawerów i Brązowników powstał w Częstochowie w 1938 roku. Organizacja funkcjonowała przez cały okres okupacji niemieckiej. Dla podniesienia rangi Cechu, na wniosek jego kierownictwa, członkowie ufundowali z własnych składek sztandar. Uroczyste poświęcenie sztandaru nastąpiło 1 grudnia 1946 r. w Katedrze p. w. Św. Rodziny w Częstochowie. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Prałat Bolesław Wróblewski. Spotkanie z udziałem zaproszonych gości i członków Cechu odbyło się w budynku Straży Ogniowej w Częstochowie. Cech wspierał swoimi funduszami ubogich i potrzebujących. W czasie uroczystości poświęcenia sztandaru Cechu zebrano 61555 zł. Pieniądze te zostały przekazane na cele charytatywne. Kolejne lata były dla członków Cechu okresami wzlotów i upadków. Rozwój techniki i przemysłu sukcesywnie prowadził do zmniejszania i zaniku wielu zawodów rzemieślniczych. Konsekwencją tego było przekształcenie Cechu Zegarmistrzów, Jubilerów, Grawerów i Brązowników w Sekcję przy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie. Cech ten kultywuje tradycje i dlatego podjął decyzję o uczczeniu 70- rocznicy poświęcenia tego sztandaru . Został on odświeżony i poddany renowacji. Uroczyste poświęcenie odnowionego sztandaru odbyło się w kościele p. w. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie. Dla podkreślenia znaczenia tego 70 letniego symbolu Zegarmistrzów, Jubilerów, Grawerów i Brązowników Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości uhonorowała sztandar Odznaką Rzemiosła Częstochowskiego. Uczestnicy uroczystości mogli się zapoznać z oryginalnymi dokumentami z okresu działania Cechu, które zaprezentowali organizatorzy.

Ciekawe formy szkolenia młodzieży

25 listopada 2016 r. Zespół Szkół Samochodowo -Budowlanych w Częstochowie podpisał umowę o współpracy z firmą IGP Sp. z o.o. Dokument podpisano w Zakładzie Auto Kompleks, którego właścicielem jest Sławomir Puka – przedstawiciel rzemiosła – Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie. W ramach współpracy młodzież przygotowująca się do zawodu lakiernik samochodowy będzie miała możliwość odbywania zajęć w jednym z najnowocześniejszym w Europie ośrodku szkoleniowym Firmy PPG Poland w Warszawie. Uczniowie zapoznają się ze specyfiką i warunkami pracy oraz najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zawodzie lakiernik samochodowy. Dla wyróżniających się uczniów znających język angielski istnieje możliwość odbywania miesięcznego stażu w Anglii. W czasie spotkania przekazane zostały kombinezony lakiernicze dla uczniów kształcących się w zawodzie lakiernik samochodowy.