Realizacja umowy o współpracy.

W listopadzie 2016 r. Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie podpisał umowę o współpracy z firmą IGP  Sp. z o. o. w Warszawie w zakresie szkolenia uczniów w zawodzie lakiernik samochodowy. Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie popiera realizację projektu „ Innowacyjni adepci branży” w ramach którego młodociani pracownicy zdobywają w tym zawodzie dodatkową wiedzę i kwalifikację.  W ramach podpisanej umowy z listopada 2016 r. grupa młodych  uczniów z III kl.  uczestniczyła w marcu b.r. w kursie organizowanym przez Centrum Kształcenia  Firmy  Lakierniczej  PPG w Warszawie. Uczniowie zapoznali się z najnowszymi technologiami i technikami lakierowania samochodów. W ten sposób realizowane są tematy objęte programem nauczania w powstających szkołach branżowych. Z ramienia Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie tę formę nauczania pilotuje Podstarszy Cechu Sławomir Puka.  


Terytorialny zasięg działania organów Krajowej Administracji Skarbowej. 

W Dzienniku Ustaw z 28 lutego 2017 r,. poz. 393 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Terytorialne zasięgi działania oraz siedziby:
1) dyrektorów izb administracji skarbowej zostały określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) naczelników urzędów skarbowych zostały określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) naczelników urzędów celno-skarbowych zostały określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Siedzibą dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest Bielsko-Biała.
Rozporządzenie weszło w życie 1 marca 2017 r.
Wraz z wejściem w życie tego rozporządzenia utraciły moc następujące wcześniejsze rozporządzenia:
1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1441),
2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. z 2016 r. poz. 382),
3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 257),
4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 62).

Ministerstwo Finansów przygotowało zestawienie danych teleadresowych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej (KAS): izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych - aktualne na dzień 1 marca 2017 roku: Baza teleadresowa jednostek KAS.xls ( 430 KB )
Uzupełnieniem ww. rozporządzenia jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania - Dziennik Ustaw z 1 marca 2017 r., poz. 448.
Rozporządzeniem tym wyznaczono naczelników urzędów skarbowych do wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywania zabezpieczenia należności pieniężnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”, na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania innych naczelników urzędów skarbowych, określonych w załączniku do rozporządzenia.


Krajowa Administracja Skarbowa - kontrole.

1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa. Struktura organów podatkowych ulegnie całkowitej zmianie, przez co zapewniony ma zostać skuteczniejszy pobór podatków oraz mają powstać nowe, skuteczniejsze narzędzia do walki z nieuczciwymi podatnikami.. Najważniejsze zmiany dla podatników będą dotyczyć sposobu przeprowadzania kontroli celno-skarbowej. Konsolidacja organów podatkowych, tj. urzędów kontroli skarbowej i urzędów celnych w jeden organ – urząd celno-skarbowy, ma przynieść efekty już na etapie typowania podmiotów do kontroli. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa kontroli ma być mniej, za to organy będą typować podmioty celniej, niż dotychczas i skupiać się na tych, gdzie występują nieprawidłowości. Ponadto urzędy celno-skarbowe nie będą musiały od 1 marca czekać 7 dni na wszczęcie kontroli, licząc od daty zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Ten termin nie występuje   w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, a datą wszczęcia kontroli będzie dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Jednocześnie ustawodawca pozostawił organom podatkowym furtkę na wypadek konieczności natychmiastowego podjęcia czynności związanych z kontrolą. W przypadku, gdy organy powezmą podejrzenie, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne będą uzasadniały przeprowadzenie kontroli,  wszczynana ona zostanie wyłącznie na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Pomimo, że kontrola będzie wszczynana bez zapowiedzi podatnicy mogą skorygować swoje rozliczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.
Wydłużeniu ulegnie także termin prowadzenia takich kontroli. Zgodnie z przepisami ustawy o KAS kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. Kontrola będzie mogła być także przedłużona o dalszy okres, ze wskazaniem przyczyn przedłużenia i nowego terminu zakończenia.
Pracownicy urzędów celno-skarbowych otrzymają nowe, szerokie uprawnienia okołokontrolne. Na szczególną uwagę zasługują: możliwość rozpoznawania, wykrywania i zwalczania określonych w ustawie przestępstw i wykroczeń oraz możliwość przeszukiwania lokali mieszkalnych bez uprzedniej zgody prokuratora, jeżeli jest to uzasadnione przypadkiem niecierpiącym zwłoki. Kontrola właściwego prokuratora będzie więc następcza, po fakcie przeszukania. Jeżeli organ podatkowy nie uzyska od prokuratora zatwierdzenia przeszukania, materiały i dowody podczas niego zebrane nie będą stanowiły dowodu w kontroli celno-skarbowej.
Niekorzystne zmiany dotkną również sposobu zaskarżania decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Jeżeli w ramach kontroli celno-skarbowej stwierdzone zostaną nieprawidłowości, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe. Organem właściwym do prowadzenia postępowania podatkowego będzie naczelnik urzędu celno-skarbowego, który prowadził czynności kontrolne. Natomiast od decyzji wydanej w wyniku takiego postępowania stronie będzie przysługiwało odwołanie do tego samego naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję. W konsekwencji odwołanie rozpatrywał będzie ten sam organ, który wydał pierwotną decyzję.
 Od 1 marca do zadań naczelnika urzędu skarbowego należeć będzie zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, które ma polegać na udzielaniu pomocy w samodzielnym, prawidłowym  i dobrowolnym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Do tego celu powołana zostanie nowa jednostka organizacyjna tzw. centrum obsługi podatnika. Centrum obsługi będzie realizować wsparcie podatnika m. in. poprzez udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą, udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań  i deklaracji podatkowych, czy informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Poz. 1948) wchodzi w życie 1 marca 2017 r, z wyjątkiem:
- art. 13 i art. 15, które weszły w życie z dniem ogłoszenia t. j. 2 grudnia 2016 r.
- art. 36 ust. 1 pkt. 7 i działu III rozdziału 3, które wchodzą w życie z dniem
   1 stycznia 2018 r.
- art. 14 ust. 1 i ust. 3, art. 18, art. 39, art. 145 ust. 2, art. 147 ust. 5, art. 149
  ust. 1, 4, 5 w zakresie dotyczącym Centrum Informatyki Krajowej 
  Administracji Skarbowej stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.


 Rozwiązywanie sporów konsumenckich.

10 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa o rozwiązywaniu sporów konsumenckich /Dz. U. Z 2016 r., poz. 1823/. Przepisy obejmą sprzedawców i usługodawców, zarówno prowadzących działalność stacjonarną, jak internetową. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich wiąże się z obowiązkami informacyjnymi przedsiębiorców. Dobrowolność, uniknięcie długotrwałego i kosztownego procesu sądowego wpływają na wzrost prestiżu firmy. Ustawa nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki:
1.Przedsiębiorca, który zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów winien  poinformować o tym na swojej stronie internetowej i w ogólnych warunkach umów, które zawiera z konsumentem.

2.Jeżeli przedsiębiorca odrzuci reklamację, zawsze musi poinformować klienta
czy zgadza się rozwiązanie sporu pozasądowo, czy też nie.

3.Odpowiadając na reklamacje informacje /pkt. 2/ należy przekazać na papierze lub
   trwałym nośniku /np. pamięć USB lub płyta CD/DVD/.

 4.Przedsiębiorca winien wskazać konsumentowi, który podmiot jest właściwy do
   rozpatrzenia sporu.

 5.Rejestr takich podmiotów będzie prowadził na swojej stronie Urząd Ochrony
   Konkurencji i Konsumentów.

 6.Brak informacji /zgodnie z pkt. 4/ oznacza automatycznie, że przedsiębiorca
   zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

 7.Prowadząc sklep internetowy przedsiębiorca winien podać obowiązkowo na
   swojej stronie internetowej link do platformy, za pośrednictwem której 
   konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online. Dotycz to również
   przypadku, gdy przedsiębiorca nie zgadza się na pozasądowe rozwiązanie
   konfliktu.

 8.Pozasądowe rozwiązanie sporów jest dla większości przedsiębiorców dobrowolne.
   Muszą się na nie zgodzić obie strony.

 9. Postępowanie wszczynane jest na wniosek konsumenta, chyba że regulamin danego
    podmiotu gospodarczego pozwala, aby sprawę zgłosił przedsiębiorca.

 Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
www.uokik.gov.pl  znajdują się do pobrania pliki:

 - Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
- Pozasądowe rozwiązywanie sporów – pytania i odpowiedzi.


Świadectwo pracy od 2017 r.

1 stycznia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292). Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.). Rozporządzenie kumuluje w jednym miejscu zakres informacji, które powinny znaleźć się w wystawianym pracownikowi świadectwie pracy. Od nowego roku, w związku z ustaniem zatrudnienia, pracodawca niezależnie od rodzaju umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia w ciągu 7 dni − pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.Pracownik może złożyć taki wniosek w każdym czasie i prosić o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, zaktóre dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy. Do rozporządzenia dołączony jest  pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania. Ułatwi to pracodawcom prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy.      


 Wykreślenie z rejestru podatnika.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Przewiduje ona m. in. poszerzenie wykazu przypadków, kiedy naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru podatników.
Podstawą do wykreślenia z rejestru jest:
     –  nieskładanie deklaracji (nawet gdy podatnik zawiesił działalność)
     –  składanie zerowych deklaracji (chyba że wynika to ze specyfiki działalności) przez kolejnych sześć miesięcy
     –  nie zgłaszanie się na wezwanie organów podatkowych.
     –  wystawianie faktury lub faktury korygującej niedokumentującej rzeczywistych
         czynności
     –  przypadek, kiedy podatnik prowadząc działalność gospodarczą, który
         wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, że dostawcy lub nabywcy
         biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub
         usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku 
         nierzetelnego rozliczania podatku.


 Jubileusz Cechu.

 27 listopada 2016 r. Sekcja Zegarmistrzów, Jubilerów, Grawerów i Brązowników przy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie obchodziła Jubileusz 70-lecia poświęcenia sztandaru. Chrześcijański Cech Zegarmistrzów, Jubilerów, Grawerów i Brązowników powstał w Częstochowie w 1938 roku. Organizacja funkcjonowała przez cały okres okupacji niemieckiej. Dla podniesienia rangi Cechu, na wniosek jego kierownictwa, członkowie ufundowali z własnych składek sztandar. Uroczyste poświęcenie sztandaru nastąpiło 1 grudnia 1946 r. w Katedrze p. w. Św. Rodziny w Częstochowie. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Prałat Bolesław Wróblewski. Spotkanie z udziałem zaproszonych gości i członków Cechu odbyło się w budynku Straży Ogniowej w Częstochowie. Cech wspierał swoimi funduszami ubogich i potrzebujących. W czasie uroczystości poświęcenia sztandaru Cechu  zebrano 61555 zł. Pieniądze te zostały przekazane na cele charytatywne. Kolejne lata były dla członków Cechu okresami wzlotów i upadków. Rozwój techniki i przemysłu sukcesywnie prowadził do zmniejszania i zaniku wielu zawodów rzemieślniczych. Konsekwencją tego było przekształcenie Cechu Zegarmistrzów, Jubilerów, Grawerów i Brązowników w Sekcję przy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie. Cech ten kultywuje tradycje i dlatego podjął decyzję o uczczeniu 70- rocznicy poświęcenia tego sztandaru . Został on odświeżony i poddany renowacji. Uroczyste poświęcenie odnowionego sztandaru odbyło się w kościele p. w. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie. Dla podkreślenia znaczenia tego 70 letniego symbolu Zegarmistrzów, Jubilerów, Grawerów i Brązowników Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości uhonorowała sztandar Odznaką Rzemiosła Częstochowskiego. Uczestnicy uroczystości mogli się zapoznać z oryginalnymi dokumentami z okresu działania Cechu, które zaprezentowali organizatorzy. 

                             

                                        


Ciekawe formy szkolenia młodzieży.

 25 listopada 2016 r. Zespół Szkół Samochodowo -Budowlanych w Częstochowie podpisał umowę o współpracy z firmą IGP Sp. z o.o. Dokument podpisano w Zakładzie Auto Kompleks, którego właścicielem jest Sławomir Puka - przedstawiciel rzemiosła – Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie. W ramach współpracy młodzież przygotowująca się do zawodu lakiernik samochodowy będzie miała możliwość odbywania zajęć w jednym z najnowocześniejszym  w Europie ośrodku szkoleniowym Firmy PPG Poland w Warszawie. Uczniowie  zapoznają się ze specyfiką i warunkami pracy oraz najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zawodzie lakiernik samochodowy. Dla wyróżniających się uczniów znających język angielski istnieje możliwość odbywania miesięcznego stażu w Anglii. W czasie spotkania przekazane zostały kombinezony lakiernicze dla uczniów kształcących się w zawodzie lakiernik samochodowy.

                                 


 „Przyszłość Kształcenia Zawodowego”

Z inicjatywy Prezesa Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pana dra Włodzimierza Bińka odbyło się 19.09.2016 r. w Domu Rzemiosła w Częstochowie spotkanie p.t. "Przyszłość kształcenia zawodowego". Współorganizatorem spotkania był Pan Konrad Głębocki Poseł na Sejm RP. Prelegentem tematu był zaproszony Pan Adam Trześkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministertwie Edukacji Narodowej, który przybył w zastępstwie Pani Wiceminister Teresy Wargowskiej - Sekretarza Stanu w MEN.
 W spotkaniu aktywnie uczestniczyli członkowie Cechu.                    

                                

                                ________________________________________________________________________________________

Promocja zawodów motoryzacyjnych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie przygotowuje teoretycznie młodzież do zawodów: mechanik, blacharz, lakiernik, elektromechanik samochodowy.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w zakałach rzemieślniczych. Firmy te stoją na bardzo wysokim poziomie technicznym i technologicznym . Posiadają nowoczesny park maszynowy obsługowo-naprawczy i diagnostyczny. Zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Film edukacyjny (do pobrania film - 469,2 MB), prezentuje szczególnie poszukiwane na rynku pracy zawody: lakiernik i blacharz samochodowy.

Umowy o praktyczną naukę zawodu spisuje Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie, al. Kościuszki 6, pok.23, I piętro, tel. 34/324-55-21, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.crm.czest.pl

 


POROZUMIENIE ZE SZKOŁĄ

W Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie przy ul. Augustyna 3/7  10.02.2016 r. odbyła się konferencja promująca zawody z sektora  motoryzacyjnego. Najważniejszym punktem spotkania było oficjalne podpisanie umów pomiędzy Szkołą a  Konsorcjum Pracodawców.

Konsorcjum  Pracodawców w Częstochowie reprezentowali:

Adam Pietraszko Firma BMW, Franciszek  Pietraszko  Firma Frank Cars , Sławomir Puka Firma Auto Kompleks , Daniel Mleka Firma  Mlek –  członkowie Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.

Szkołę reprezentował  Dyrektor mgr inż. Jacek Grzegorzewski.

 W ramach stworzonego konsorcjum przedsiębiorcy zapewniają praktyczną naukę w zawodach :blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy ,mechanik samochodowy. Zapewniają jednocześnie iż będą uczestniczyli w promocji  w/w kierunków kształcenia  zawodowego poprzez współorganizację akcji marketingowej, podejmowanie wspólnych inicjatyw, organizację zajęć praktycznych. Porozumienie umożliwi reaktywację tych specjalizacji, które są potrzebne dla całego rynku pracy.


 

Planowane kontrole PIP w 2016 r.

    
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzą w 2016 r. 80 tys. kontroli w zakładach pracy. W zadaniach kontrolnych priorytetem pozostaje problematyka nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia nadużywania umów prawa cywilnego), a także czasu pracy, w tym w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska zawodowego. Nadal inspektorzy pracy będą sprawdzać, czy przestrzegane jest prawo wobec pracowników tymczasowych. Działania kontrolne będą uzupełniane różnorodnymi formami edukacji. Wśród zadań bieżących na rok 2016 znalazły się kontrole przestrzegania znowelizowanych przepisów o umowach terminowych, które wchodzą w życie w 2016 r. Przewidziane są ponadto specjalistyczne kontrole w zakładach różnych branż. Inspektorzy będą zwracać uwagę na  przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy, stosowanie środków zapobiegawczych, sprawdzanie przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy. Planowe są kontrole (wsparte programami edukacyjnymi) w  sektorach wysokiego ryzyka, w tym w budownictwie,  skoncentrowane na likwidacji bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracowników budowlanych. Nadal pod lupą inspekcji będą agencje zatrudnienia oraz sprawdzana będzie legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. Stałe zadania PIP uwzględniają również różnorodne działania o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym. Jak co roku pracownicy, pracodawcy i inni zainteresowani będą mogli liczyć na bezpłatne poradnictwo prawne i techniczne. Program zakłada zwiększenie liczby kontroli, które ze względu na swój cel lub zakres będą prowadzone przez dwuosobowe zespoły inspektorskie - w przypadku kompleksowej oceny stanu przestrzegania prawa, kontroli wymagających specjalistycznej wiedzy w różnych dziedzinach, kontroli legalności zatrudnienia.   


 Podkreślenie ścisłej współpracy.

 

W dniu 3 listopada br. Przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie: Starszy Cechu Stefan Rybicki, Podstarszy Cechu Sławomir Puka, Kierownik Biura Aneta Kupczyk gościli w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. W imieniu rzemieślników zrzeszonych  w Cechu Rzemiosł Metalowych, szkolących pracowników młodocianych, przekazali na ręce Dyrektora szkoły Jacka Grzegorzewskiego, Wicedyrektorów Ewy Mesjasz i Pawła Poliszewskiego oraz Kierownika Szkolenia Praktycznego Tomasza Jakubczaka projektor multimedialny, który ma służyć podniesieniu kwalifikacji zawodowych szkolonej młodzieży. Cech współpracuje ze szkołą od wielu lat w ramach praktycznej i teoretycznej nauki zawodu.    

                                                                                               


 EKOLOGIA w zakładach rzemieślniczych.

Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nakłada na przedsiębiorców obowiązek rozliczania się za korzystanie ze środowiska. Dotyczy to: powietrza, wody, odpadów. Przedsiębiorca winien w okresie rocznym: – składać sprawozdanie środowiskowe – dokonać opłaty, jeżeli wyliczenie zanieczyszczenia osiągnie wartość graniczną 800,- zł lub więcej. Sprawozdania i dokonywanie ewentualnych opłat są przedmiotem kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska i Urząd Marszałkowski. Jeżeli inspektor stwierdzi brak powyższego nakłada na przedsiębiorcę: – karę pieniężną w wysokości 500,- zł – obowiązek sporządzenia sprawozdań za ostatnie pięć lat – uregulowanie ewentualnych zaległych opłat z odsetkami  Wychodząc naprzeciw wymaganiom, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy, Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie uruchomił program do rozliczania emisji pyłów i gazów do powietrza oraz wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do gruntu. Sprawozdania sporządza pan Marek Pelc (t. 34/324-55-21, kom:601965710). Przedsiębiorca otrzymuje dwa egzemplarze sprawozdania: – jeden do przekazania do Urzędu Marszałkowskiego – drugi do wiadomości – dla firmy.


Program „ZUS dla Ciebie”.

 W polskim portalu internetowym Onet.pl w dziale „BIZNES” emitowany jest program „ZUS dla Ciebie”. Celem programu jest przybliżenie klientom ZUS tematyki ubezpieczeń społecznych w tym spraw, które dla Polaków są bardzo istotne. Program składa się przede wszystkim z felietonów, które prezentują ubezpieczonym, przedsiębiorcom oraz emerytom i rencistom sprawy do załatwienia w ZUS. Dodatkowo w każdym materiale znajdują się nowości i ciekawostki ZUS. Nowe odcinki publikowane są na portalu w każdą środę.                                                                             


 Święto Patronów.

21 czerwca 2015 r. Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie obchodził Święto Patronów Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych św. Piotra i Pawła. W uroczystej mszy w Archikatedrze Świętej Rodziny udział wzięli rzemieślnicy, zaproszeni goście, poczty sztandarowe. Zebranych na okolicznościowym spotkaniu w Domu Rzemiosła powitał Starszy Cechu Stefan Rybicki. Minutą ciszy uczestnicy uczcili zmarłych rzemieślników.

                               

                               

                                

                                

Miłą częścią uroczyści było wręczenie odznaczeń wyróżnionym rzemieślnikom i pracownikom zakładów rzemieślniczych, które nadali: Związek Rzemiosła Polskiego i Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

PRACOWNICY:

Odznaka Rzemiosła Częstochowskiego

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  „ MODUŁ” Marek Okwiet   

  - Michał Okwiet                                         

-  Jakub Wrona

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe„GÓRA”  

- Adam Flakus

Salon Zegarmistrzowski   RYBICCY                            

-  Adrian Barciś

„ FRANK-CARS”  Franciszek Pietraszko    

- Leopold Gworys  

- Ireneusz Nowak   

Mechanika Pojazdowa  Marian Golis

- Krystian Tyfel

Lakiernictwo i Blacharstwo Pojzdowe  „AUTO KOMPLEKS” Sławomir Puka     

- Jacek Bąk

 Zakład Mechaniki Pojazdowej AUTO SZLIF-SPRAWKA” Elżbieta Sprawka  

-Tomasz Cieślak 

- Zdzisław Sałaciński  

- Zygmunt Witkowski    

                                 

RZEMIEŚLNICY

Odznaka Rzemiosła Częstochowskiego   

- Rafał Ciszewski 

- Marek Okwiet  

- Andrzej Podlejski 

- Mariusz Rogula  

-Robert Wojtak

                                 

Honorowa Odznaka Rzemiosła           

- Elżbieta Sprawka  

- Waldemar Jędrusik  

- Daniel Mlek  Marek Siemiński  

- Mirosław Ziębaczewsk

                                   

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego  

- Andrzej Góra  

- Sławomir Puka  

- Krzysztof Tomza  

- Janusz Zieliński

                                  

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego         

- Aneta Kupczyk – Kierownik Biura Cechu        

- Jerzy Kowalik

                                    

Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego   

- Marian Golis  

- Roman Podlejski  

- Stefan Rybicki

                                 


 Rzemieślnik Roku 2014.

Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie Pan Sławomir Puka otrzymał tytuł „Rzemieślnik Roku 2014”.  Okolicznościowy dyplom został wręczony rzemieślnikowi w czasie obrad Zjazdu Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców zrzeszonych w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w czerwcu 2015 r.

         

 Pan Sławomir Puka kontynuuje rodzinne tradycje rzemieślnicze. Doświadczenie zawodowe jako blacharz samochodowy zdobywał od 1983 . w zakładzie swojego ojca. Samodzielną działalność rozpoczął w 1990 r. Posiada tytuły mistrza w zawodach: blacharz, mechanik, lakiernik samochodowy. Stale unowocześnia swoją firmę Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe „AUTO KOMPLEKS”. Świadczone przez zakład  usługi motoryzacyjne są na najwyższym poziomie.
Pan Sławomir Puka dużo uwagi poświęca kształceniu zawodowemu młodocianych pracowników w zakładach rzemieślniczych. Współpracuje ze szkołami przygotowującymi młodzież teoretycznie. Inicjuje tworzenie nowych klas w poszukiwanych zawodach: blacharz i lakiernik samochodowy.
Jest wzorem działacza samorządowego i społecznego. Pełni funkcję Podstarszego Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie. Aktywnie działa w strukturach branży motoryzacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego, Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.                                                      


Kolekcjonerskie pasje Stefana Rybickiego.

W ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater odbyła się w dniu 16 lutego 2015 r. prezentacja kolekcji zegarków i zegarów ze zbiorów Stefana Rybickiego znanego zegarmistrza w Częstochowie. Inicjatorami spotkania byli dyrektor OPK Tadeusz Piersiak oraz Prezes Częstochowskiego Klubu Kolekcjonerów Eugeniusz Chrzan. Spotkanie p.t. „Kolekcjonerskie Rarytasy” zorganizowane zostało w ramach Klubu Kolekcjonerów. Prezentacja zgromadziła licznych słuchaczy. Należy podkreślić , że wielu z nich reprezentowało młode pokolenie częstochowian. Spotkanie miało na celu wzbudzenie zainteresowania słuchaczy zbiorami starych coraz rzadziej spotykanych wyrobów zegarmistrzowskich oraz tworzenie takich zbiorów.  
Stefan Rybicki w wypowiedzi przedstawił historię swojej Firmy, której założycielem w 1948 roku był Jego ojciec Józef. Firma „Rybiccy” jest wielopokoleniowa. Obecnie pracuje w niej syn Stefana Robert. Jedną z pasji Stefana Rybickiego jest kolekcjonerstwo starych , unikatowych zegarków. Zrodziło się ono przez stałe przebywanie w środowisku zegarmistrzowskim, zamiłowanie do zawodu oraz rożnych mechanizmów i wzorów czasomierzy. Na spotkaniu prezentowane były unikatowe zegarki naręczne, kieszonkowe oraz wiszące firm G. Becker, Le roi a Paris.
Wśród uczestników spotkania było wielu znanych kolekcjonerów i hobbistów oraz ludzi zajmujących się renowacją zegarków (prof. Krzysztof Tubielewicz). Licznie zebrana publiczność żywo interesowała się prezentacją. Zadawane pytania dotyczyły pokazywanych przez kolekcjonera ciekawych wzorów zegarków. Wielu obecnych zainteresowanych było źródłami ich pozyskiwania do swoich kolekcji.                                             


Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego

16 grudnia 2014 r. zostały opublikowane Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych. (Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce). Konieczność zajęcia przez tę Komisję stanowiska w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wynika z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru nad zakładami ubezpieczeń. Komisja stwierdziła m. in.:
- niedostateczny nadzór i kontrole zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód
- niedostateczny nadzór i kontrole organów zakładów ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.
Powyższe uwagi odnoszą się do zakładów rzemieślniczych wykonujących naprawy powypadkowe środków transportu oraz potencjalnych klientów firm ubezpieczeniowych. Czytając „Wytyczne…” należy podkreślić bardzo rygorystyczne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego do procedur, jakie mają stosować zakłady ubezpieczeń. Dopuszczalne jest stosowanie w ramach postępowania likwidacyjnego szkody komunikacyjnej np.  nagrywanie rozmów telefonicznych, wykorzystywanie instytucji „tajemniczego klienta” (pkt. 4.4 Wytycznych). Z „Wytycznymi …” winny zapoznać się nie tylko rzemieślnicze zakłady wykonujące usługi naprawcze w zakresie blacharstwa i lakiernictwa samochodowego, ale również cała branża motoryzacyjna.
Informujemy, że zgodnie z ustaleniem Komisji Nadzoru Finansowego stosowanie „Wytycznych…” do szkód zgłoszonych zakładom ubezpieczeń wchodzi w życie po 31 marca 2015 r. Pełny tekst „Wytycznych…” znajduje się na stronie www.knf.gov.pl pod zakładką „wytyczne sektora ubezpieczeń"


Ustawa o prawach konsumenta.

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie  ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi , które istnieją już w całej Unii Europejski. Wszystkie najważniejsze informacje w tym zakresie znajdują się na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków producentów i konsumentów. Poniżej prezentowane są najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa:
• obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnej informacji na temat
            oferowanych towarów i usług
• prawo konsumentów do żądania od samego początku procesu reklamacji
           jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny
           lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna)
• domniemania istnienia wady w chwili wydania towaru – wydłużenie terminu
            z 6 miesięcy do 1 roku
• konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźniej zgody konsumenta na
           wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie
           wynikające z umowy sprzedaży
• wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza
            lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.
Ustawa o prawach konsumenta publikowana jest w Dz.U. z 2014, poz. 827.


 


 Szara strefa w branży motoryzacyjnej. 

Środowisko rzemieślnicze branży motoryzacyjnej w kraju boryka się z dużymi trudnościami w zakresie rozliczania napraw powypadkowych. Zakłady rzemieślnicze przy sporządzaniu kosztorysów są ściśle związane z firmami ubezpieczeniowymi. Niedoskonały stan prawny regulujący zasady w tym zakresie stwarza możliwości rozszerzania się szarej strefy w usługach motoryzacyjnych. Liczne sygnały środowiska rzemieślniczego do lokalnych i krajowych organizacji samorządu rzemiosła spowodowały zasadne wystąpienie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty tego wystąpienia.

Problem dotyczy stosowanych przez ubezpieczycieli, tzw. ryczałtowych rozliczeń napraw powypadkowych objętych odszkodowaniami komunikacyjnymi. Przeważająca, bo 60-procentowa grupa klientów firm ubezpieczeniowych, wybiera ryczałtowe rozliczenia  napraw powypadkowych. Oznacza to wycenę świadczonej usługi w oparciu  o kosztorys sporządzany przez firmę ubezpieczeniową i prowadzi do konieczności  wykonania naprawy po najniższych kosztach, - najczęściej na poziomie akceptowalnym tylko przez firmy działające w szarej strefie.Większość klientów firm ubezpieczeniowych nie jest świadoma tego, że otrzymuje nieprawidłową kalkulację oceny szkody, opartą na niekompletnym kosztorysie. Dominująca, nieuczciwa  praktyka w ocenie kosztów naprawy szkody polega na wycenie szkód niezgodnie ze stanem faktycznym. Obowiązujące normy umożliwiają wymuszenie szkody „całkowitej” z OC, już przy przekroczeniu 70% wartości samochodu. Nie można pominąć jeszcze jednego aspektu obserwowanych nieprawidłowości- polegającego na stosowaniu rażąco niskich stawek za roboczogodzinę, nie zapewniających minimalnej rentowności w nowoczesnym, legalnie działającym zakładzie. Do grona „ofiar” tego typu zjawisk czy procederów, oprócz legalnie działających przedsiębiorców, należy zaliczyć także osoby zatrudniane w szarej strefie - bez opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.  Innym sposobem na skompensowanie znacznie zaniżonych kalkulacji kosztów napraw jest stosowanie części zamiennych złej jakości oraz powtórne instalowanie części używanych. Trzeba zwrócić uwagę, że to nie ubezpieczyciel, a warsztat naprawczy ponosi odpowiedzialność za wykonaną usługę naprawy. W oparciu o  przepisy  kodeksu cywilnego oraz  ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, tylko warsztat posiada fachową wiedzę o technologii naprawy i faktycznej jakości zastosowanych części zamiennych. Kwestie ponoszenia ryzyka związanego z naprawą pojazdu są szczególnie ważne w kontekście stosowania nie oryginalnych części zamiennych. Nie ma wątpliwości, że tzw. „części alternatywne” wymagają średnio więcej czasu przy montażu, niż elementy oryginalne. Natomiast  kalkulacje sporządzane przez ubezpieczycieli  pracochłonność danej usługi  opierają na częściach oryginalnych - serwisowych. Dodatkowo, postawa towarzystw ubezpieczeniowych prowadzi do sytuacji, że  odszkodowania często są pozyskiwane dopiero na drodze sądowej, co skutkuje opóźnieniem wypłat dla zakładów usługowych, a  w konsekwencji  brakiem  środków na prowadzenie bieżącej działalności, w tym na  wypłatę wynagrodzeń  oraz opłacenie podatków.Wszystkie te praktyki skutkują  zmniejszeniem  wpływów  podatkowych do budżetu państwa i składek do funduszu ubezpieczeń społecznych. W takich warunkach -  konkurowanie legalnie działającej firmy z szarą strefą o klienta  jest z góry skazane na porażkę. (...)

Aby ograniczyć wyżej omówione nieprawidłowości występujące przy rozliczaniu szkód powypadkowych, w opinii środowiska rzemiosł motoryzacyjnych - należy wprowadzić przepisy ustanawiające dobre praktyki w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, które unormowałyby interesy trzech stron: przede wszystkim klienta, następnie zakładu naprawczego a także ubezpieczyciela. Takie działania stabilizujące funkcjonowanie rynku ubezpieczeń zostały niedawno podjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego, która jest w trakcie opracowywania wytycznych normujących zasady postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczycieli. Propozycje konkretnych zapisów w „wytycznych” Komisja konsultuje z przedstawicielami branży motoryzacyjnej

 


 PIELGRZYMKA

 Dnia  29 czerwca 2014 roku odbyła się XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

Organizatorem Pielgrzymki była Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele naszego Cechu . Podczas uroczystości Podstarszy Cechu Marian Golis został uhonorowany dyplomem dla najlepszego mistrza szkolącego.

Podstarsi Cechu Marian Golis , Sławomir Puka i Sekretarz Zarządu Roman Podlejski w imieniu Rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu  na ręce Koncelebransa Ks.arc. Wacława Depo przekazali dar - ryngraf z emblematami branż .