Statut Cechu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

  1. Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej  przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców w rozumieniu ustaw:
  • prawo o działalności gospodarczej ( Dz.U. z 1999 r. Nr 101 poz 1178 ze zm.)
  • oraz organizacjach pracodawców ( Dz.U. z 1991 r.Nr 55 poz.235 z póżn.zm.).

2. Cech posiada osobowość prawną.

3. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1080 ze zmianami) oraz ustawy z dnia14 grudnia 1994 r. Dz.U. z 2001 r. Nr 6 poz.56 z póż.zm.)

4. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r o rzemiośle ( Dz.U. z 1989 r. Nr 17 poz.92, Dz.U. z 1997 r. Poz 769,770 oraz Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz.1445 ).

§ 2.

Terenem działania Cechu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w granicach Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego tj. Miasta i Gminy Blachownia oraz Gmin : Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza, Dąbrowa Zielona, Przyrów oraz sporadycznie powiatów ościennych.

Cech działa w zakresie: ślusarstwa , motoryzacji , zegarmistrzostwa , optyki , jubilerstwa, kowalstwa , naprawa sprzętu RTV,AGD oraz rzemiosł im pokrewnych.

§ 3.

1. Cech nosi nazwę : CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH

2. Siedzibą Cechu jest : Częstochowa ul. Kościuszki 6

§ 4.

Cech jest członkiem Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą w Częstochowie.

II. CELE CECHU

§ 5.

1. Celem Cechu jest :

  1. Ochrona i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego ,sądów , związków zawodowych, urzędów i instytucji.
  2. Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej , kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.
  3. Utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki, godności polskiego rzemiosła.
  4. Wykonywanie  na podstawie  upoważnienia Izby Rzemieślniczej , w której Cech jest zrzeszony , zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Członków Cechu.
  5. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa , zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje których dotyczyć to może.

2. Celem cechu w szczególności jest :

1. Udzielanie swoim członkom porad i instruktażu , a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu.

2. Przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu , a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszania prawa lub uzasadnionego interesu społecznego.

3. Prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków.

4. Organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników.

5. Udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu , organizowanie w tym kierunku wystaw , konkursów a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego.

6. Rozpatrywanie skarg na działalność Członków Cechu.

7. Prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle.

8. Delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe w tym do Powiatowej Rady zatrudnienia, a także do organizacji społecznych w których Cech uczestniczy.

9. Pomoc instruktażowo – szkoleniowa dla Członków Cechu w zakresie BHP, prawa pracy i wymogów sanitarno – epidemiologicznych.

10. Dokonywanie na wniosek osoby zainteresowanej – fachowej oceny pracy wykonanej przez Członka Cechu i wydanie w tym przedmiocie pisemnej opinii.

11. Organizowanie działalności socjalnej , kulturalnej , oświatowej i rekreacyjnej dla Członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników, a także dla pracowników Cechu i członków ich rodzin.

12. Wykonywanie na podstawie upoważnienia Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zadań w zakresie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach Członków Cechu.

13. Cech swoje cele statutowe określone w ust. 1 realizować poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

14. Wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych.

III. CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6.

1. Członkami Cechu mogą być , prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle powołanej w §1 pkt 4 Statutu:

  • będącymi osobami fizycznymi , mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo o działalności gospodarczej / Dz. U. z 2000 r. Nr 101 poz. 1178 z póż. Zmianami /.

2. Przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników.

3. Inne osoby fizyczne które nie spełniają warunków określonych w ustawie z 22 marca 1989 r. o rzemiośle , jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony nie krótszy niż rok.

4. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle , obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie , a także działalność prowadzi na terenie miasta czy powiatu o którym mowa w § 2 Statutu.

5. Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej , jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

6. Osoby które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego Statutu , zachowują nadal uprawnienie członkowskie w wypadkach określonych w tym Statucie na czas nieokreślony.

§ 7.

1. Warunkiem przyjęcia na Członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego , zawierać jego imię i nazwisko , adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich. 

2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóżniej w ciągu miesiąca od dni złożenia deklaracji.

4. Osoby , które nabyły członkostwo w Cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji Rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w

Art. 2 ust 2 ustawy z dnia 23 marca 1989 r. o rzemiośle.

§ 8.

1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na Członka Cechu zawiadamia się pisemnie Zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia . Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia . Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu , a nie póżniej niż w ciągu roku od daty jego złożenia. W decyzji o przyjęciu w poczet Członków na czas określony powinny być ustalone warunki członkostwa , w których prawa określone w & 9 ust. 1 mogą być ograniczone.

§ 9. 

1. Członkowie mają prawo :

 1. korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 statutu,

 2. wybierania i wybieralności do organów Cechu,

 3. zgłaszanie wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu , 

 4. wnoszenia odwołań do uchwał Zarządu Cechu – dotyczących praw Członka – do Walnego Zgromadzenia , 

 5. obecność na obradach organów Cechu przy rozpatrzeniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,

 6. wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdanie Zarządu Cechu protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń ,

7. uzyskiwania do organów Cechu – na Walnych Zgromadzeniach , zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu , jego wynikach oraz zamierzeniach .

2. Nie ma prawa wybieralności Członek Cechu , który :

  1. został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego

  2. został pozbawiony praw wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,

  3. zalega z wpłaceniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy , mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust. 3 statutu.

§ 10.

Do statutowych obowiązków Członka Cechu należy :

1. przestrzegać prawo , zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego , 

2. stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych ,

3. regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,

4. poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła , 

5. podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów ,

6. rzetelnie , sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace , a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać .

§ 11.

Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren Działalności Cechu . 

§ 12.

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

1. wystąpienia

2. wykreślenia

3. wykluczenia

§ 13.

1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.

2. Wystąpienie Członka z Cechu następuje po upływie 3 – miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu , licząc od końca m-ca , w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14. 

Wykreślenie Członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

§ 15.

Uchwałę o wykreśleniu Członka podejmuje Zarząd

§ 16.

1. O wykreśleniu Członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez Członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 60 statutu.

4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.

5. O terminie Walnego Zgromadzenia , na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się , powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust 1 statutu.

6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§ 17.

1. Wysokość składki cechowej , ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno – samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego. O wysokości składki cechowej, Cech zawiadamia Członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.

2. Nieuregulowanie w ciągu trzech miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

§ 18. 

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność :

  1. „ honorowego starszego „ lub „ honorowego członka „ Cechu osobom , które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła,

  2. „ honorowego członka cechu „osobom, które przez ostatnie 10 lat były Członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności Rzemieślniczej.

2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym Członkom.

IV. ORGANY CECHU

§ 19.

1. Organami Cech są :

  A .Walne Zgromadzenie Członków 

  B . Zarząd ,

  C . Komisja Rewizyjna ,

  D . Sąd Cechowy.

3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa , statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych , postępować sumiennie i uczciwie , zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska .

2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust.1 lit. B , C i D .

4. Wybory Starszego Cechu oraz do organów , o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów . Odwołanie Członka organu następuje także w głosowaniu tajnym .

5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

6. Za udział w posiedzeniach organów Cechu , z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, Członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.

  A. Walne Zgromadzenie Członków.

§ 20 .

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21.

1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy :

  1. uchwalenie statutu i jego zmian,

  2. wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych Członków Zarządu , przewodniczących i pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców Członków,

  3. określenie wysokości składek cechowych , opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń Rzemieślników ,

  4. uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła , planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

  5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej , zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków Członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium Członkom Zarządu,

  6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia , zbycia lub obciążenia nieruchomości ,

  7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich ,

  8. upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną ,artystyczną i naukową ,

  9. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia ,

  10. nadawanie godności Członka Honorowego Cechu ,

  11. rozpatrywanie odwołań Członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu ,

  12. wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła ,

  13. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie .

§ 22.

Odwołanie Członka Zarządu , Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanychw głosowaniu tajnym . 

§23.

1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 Członków – Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów .

2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie Członków Cechu do 1.000 wybiera się jednego delegata na 8 Członków ponad 1.000 do 1.500 – jednego delegata na 10 Członków.ponad 1.500 – jednego delegata na 12 Członków .

3. Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnych Zgromadzeniach . 

4. Na żądanie ¼ ogółu Członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 24 .

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku , najpóżniej w ciągu 6 – ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje , na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałe o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie :

1 / Komisji Rewizyjnej ,

2 / ¼ ogólnej liczby Członków Cechu lub delegatów .

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania .

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania . Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub Komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby Członków Cechu lub delegatów .

§ 25.

1. O czasie , miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich Członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia .W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby .

2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:

1 / zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły ,

2 / sprawozdania Zarządu ,

3 / projektów podstawowych uchwał ,

4 / protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia .

3. Członkom , którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć , że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu. 

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród Członków Cechu prezydium w składzie: Przewodniczący , Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz .

2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo , po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wykluczyć ze zgromadzenia osoby , które nie stosują się do zarządzeń porządkowych .

3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części Członków Cechulub delegatów .

2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganj liczby obecnych Członków , Zarząd zobowiązany jest – nie póżniej niż w ciągu 14 dni – zwołać ponownie Walne Zgromadzenie , które jest prawomocne bez względuna liczbę obecnych.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów , jeśli statut nie stanowi inaczej.

4. Uchwały o zmianie statutu , uzupełnienia porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają do swej ważności , co najmniej 2/3 głosów.Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.

5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie Członkowie Cechu.

§ 28.

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów , jeżeli statut nie stanowi inaczej . Na żądanie większości obecnych Członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym .

2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

3. Odpis uchwał Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca Izbie Rzemieślniczej .

§ 29.

B . Zarząd Cechu.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 30.

1. Zarząd składa się z 7 osób, w tym ze Starszego Cechu, 2 Podstarszych, Sekretarza, Skarbnika oraz 2 Członków. Walne gromadzenie wzbiera oddzielnie : Starszego Cechu , a pozostałych Członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców Członków .Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów , lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.Warunek nie dotyczy zastępców Członków. 

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 Podstarszych ,Sekretarza i Skarbnika.

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie Członkowie Cechu przez Walne Zgromadzenie.

5. Kandydat na Członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 letni okres Członkowstwa w Cechu.

6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych Członków Zarządu , którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 27 ust. 4 statutu.

7. Kandydat na Starszego Cechu musi się legitymować 4 letnią pracą w samorządzie rzemiosła .

 § 31.

W razie ustąpienia lub odwołania Członka Zarządu przed upływem kadencji , do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca Członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów – wg kolejności umieszczenia na liście.W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu , do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy .

§ 32.

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu , z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 33.

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu , a w szczególności:

  1. reprezentowanie interesów Członków wobec terenowych organów administracji i sądów , organizacji społecznych i gospodarczych.

  2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu , z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanym w § 21.

  3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowanie wniosków na te zgromadzenie ,

  4. powoływanie komisji spośród Członków Cechu , na okres kadencji Zarządu ,

  5. realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze Spółdzielniami Rzemieślniczymi ,

  6. powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Cechu oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac ,

  7. rozpatrywanie i roztrzyganie skarg i wniosków , a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez Członków Cechu ,

  8. ustalanie zakładowego systemu wynagradzania ,

  9. przyjmowanie oraz wykreślanie Członków Cechu,

§ 34.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbywać się w możliwie najkrótszym terminie , jednak nie póżniej niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

§ 35.

1. Posiedzenia zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.

2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 3 dni przed terminem wszyscy Członkowie Zarządu.

3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Kierownik Biura z głosem doradczym.

§ 36.

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby Członków , w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje płos Przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego Komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

C . Komisja Rewizyjna

§ 37.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu , z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

2. Komisja Rewizyjna Składa się 3 Członków , 2 zastępców wybranych przez alne Zgromadzenie spośród Członków Cechu na okres kadencji Zarządu.

Walne Zgromadzenie wybiera cały skład Członków Komisji Rewizyjnej razem.

Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów , lecz nie mniej niż 50% +1.

Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego , Zastępcę przewodniczącego, sekretarza na pierwszym posiedzeniu Komisji. W razie niemożności pełnienia funkcji przez Członka Komisji w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca  Członka.

§ 38. 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą :

1 / badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu , z tym , że na wniosek ¼ ogólnej liczby Członków Cechu – Zarządu Cechu 

– badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie.

2 / badanie rocznych sprawozdań finansowych / bilansów / oraz zgłaszanie Walnemu  Zromadzeniu wniosków w tych sprawach,

3 / składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności ,

4 / przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi 

 5 / wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję

Rewizyjną.

D . Sąd Cechowy

§ 39.

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonania rzemiosła

§ 40.

1. Sąd Cechowy składa się z 5 Członków , 2 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród Członków Cechu na okres kadencji Zarządu.

Walne Zgromadzenie wybiera łącznie cały skład Sądu.

Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów , lecz nie mniej niż 50% głosów + 1.

3. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie Przewodniczącego i dwóch Zastępców Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Sądu Cechowego.

§ 41.

1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby Członków, w  tym  Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 42.

1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary :

1 / upomnienie ,

2 / naganę ,

3 / pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do 1 roku.

4 / pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,

5 / wykluczenie.

2. W przypadku rozpatrywania sprawy Członka Sąd Cechowy może – niezależnie od orzecze- nia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.

3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej w skutek skarg osób korzystających ze  świadczeń Członka i uznanie skargi za zasadną , Sąd niezależnie od orzeczenia kary może  zalecić   naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43.

1. Wykluczenie Członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Członka z Cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii Radcy Prawnego.

2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności :

1 / popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich  pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu ,.

2 / umyślne działanie na szkodę Cechu ,

3 / nie przestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów Cechu ,

4 / nie opłacanie składek członkowskich przez okres 6 – ciu miesięcy ,

5 / prawomocnego orzeczenia Sądu Cechowego ,

6 / stwierdzenie istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków z przygotowaniem zawodowym pracowników .

§ 44.

1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego działającego w organizacji , której Cech jest członkiem , w ciągu 1 miesiąca od doręczenia  orzeczenia.

2. Orzeczenia Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.

§ 45.

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 46.

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

V . SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

§ 47.

1. Członkowie Cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcje terenowe.

2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.

3. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie  wybierają sekcje wskazane w § 23.

4. Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu.

5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera Przewodniczącego sekcji i jego zastępców.

Zakres zadań Przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji  może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.

6. Do zadań sekcji należy :

1/ oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania  zadań  społeczno – gospodarczych rzemiosła ,

2 / prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,

3 / wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów ,

4 / otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielania pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze ,

5 / aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.

7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.

8. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz , a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi   Cechu.

VI . KOMISJA ZARZĄDU CECHU

§ 48.

1. Dla wykonania zadań Cechu ,zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych  Członków , zarząd Cechu może powołać Komisję Kontroli Społecznej , Komisję ds. Skarg i Wniosków oraz Komisję Socjalną.

2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący , a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi .

3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu.

§ 49.

1. W skład Komisji powoływani są Członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej  i kwalifikacji zawodowych .

2. Komisje mogą korzystać , za zgodą Zarządu , z opinii rzeczoznawców.

§ 50.

1. Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego  wykonywania  rzemiosła .

2. W toku kontroli Komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

§ 51.

Do zadań Komisji ds. Skarg i Wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych          

Członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do sprawnienia działalności Cechu.

§ 52.

Do zadań Komisji Socjalnej należy : organizowanie wszelkich spraw socjalnych związanych z wczasami , sanatoriami , koloniami , obozami , zimowiskami , wycieczkami krajowymi i zagranicznymi imprezami okolicznościowymi i kulturalnymi , udzielanie pożyczek mieszkaniowych i zapomóg losowych. Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół i przedstawić go Zarządowi.

§ 53.

Tryb pracy i szczegółowe zadania Komisji określa Zarząd Cechu.

VII . ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 54.

1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie , opłaty za świadczenia Cechu, dobrowoln świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.

2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu.

Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie kierując się wskazówkami merytorycznymi Związku Rzemiosła Polskiego.

§ 55.

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo – organizacyjnej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego oraz finansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła , potrzeby oświatowe , społeczno – wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

VIII . BIURO CECHU

§ 56.

1. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą biura , przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu .

2. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.

3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa , Kierownik Biura Cechu powinien wystąpić do organu , który uchwałę lub decyzję podjął , o jej zmianę lub uchylenie .

4. Kierownik Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Kierownik Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

§ 57.

1. Kierownikiem Biura Cechu może zostać osoba , posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 – letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Kierownika Biura Cechu od warunku posiadania 3 – letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§ 58.

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Kierownik Biura Cechu .

IX . REPREZENTACJA CECHU

§ 59. 

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 60.

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Kierownikiem Biura Cechu , a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym  przez Kierownika biura pracownikiem Biura Cechu.

2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania  określonych czynności prawnych , związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. 

X . POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 

§ 61. 

1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni , licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu , lecz nie później niż  w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.

4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu , jeżeli  opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy , a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem , w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. 

XI . LIKWIDACJA CECHU

§ 62. 

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia , powziętej większością ¾ głosów.