Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Cech Rzemiosł Metalowych  z siedzibą: 42-200 Częstochowa, al. Kościuszki 6, numer KRS 0000057539.

Dane osobowe przetwarzane będą w związku:
– z przesyłaniem do Urzędów Administracji Państwowej,
– z przesyłaniem do organizacji rzemieślniczych,
– z przesyłaniem do Ochotniczego Hufca Pracy,
– z przesyłaniem informacji cechowych, szkoleniowych, gospodarczych, podatkowych,
– z podawaniem kandydatom na pracowników młodocianych,
– z zawieraniem umów z pracownikami młodocianym na praktyczną naukę zawodu,
– umieszczaniem danych osobowych na stronie internetowej Cechu.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przedsiębiorca posiada  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przedsiębiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.