„Przyszłość Kształcenia Zawodowego” 

Z inicjatywy Prezesa Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pana dra Włodzimierza Bińka odbyło się 19.09.2016 r. w Domu Rzemiosła w Częstochowie spotkanie p.t. „Przyszłość kształcenia zawodowego”. Współorganizatorem spotkania był Pan Konrad Głębocki Poseł na Sejm RP. Prelegentem tematu był zaproszony Pan Adam Trześkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministertwie Edukacji Narodowej, który przybył w zastępstwie Pani Wiceminister Teresy Wargowskiej – Sekretarza Stanu w MEN.
W spotkaniu aktywnie uczestniczyli członkowie Cechu.

Promocja zawodów motoryzacyjnych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie przygotowuje teoretycznie młodzież do zawodów: mechanik, blacharz, lakiernik, elektromechanik samochodowy.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w zakałach rzemieślniczych. Firmy te stoją na bardzo wysokim poziomie technicznym i technologicznym . Posiadają nowoczesny park maszynowy obsługowo-naprawczy i diagnostyczny. Zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Film edukacyjny (do pobrania film – 469,2 MB), prezentuje szczególnie poszukiwane na rynku pracy zawody: lakiernik i blacharz samochodowy.

Umowy o praktyczną naukę zawodu spisuje Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie, al. Kościuszki 6, pok.23, I piętro, tel. 34/324-55-21, mail:crm@crm.czest.pl, www.crm.czest.pl

POROZUMIENIE ZE SZKOŁĄ

W Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie przy ul. Augustyna 3/7 10.02.2016 r. odbyła się konferencja promująca zawody z sektora motoryzacyjnego. Najważniejszym punktem spotkania było oficjalne podpisanie umów pomiędzy Szkołą a Konsorcjum Pracodawców.

Konsorcjum Pracodawców w Częstochowie reprezentowali:

Adam Pietraszko Firma BMW, Franciszek Pietraszko Firma Frank Cars , Sławomir Puka Firma Auto Kompleks , Daniel Mleka Firma Mlek – członkowie Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.

Szkołę reprezentował Dyrektor mgr inż. Jacek Grzegorzewski.

W ramach stworzonego konsorcjum przedsiębiorcy zapewniają praktyczną naukę w zawodach :blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy ,mechanik samochodowy. Zapewniają jednocześnie iż będą uczestniczyli w promocji w/w kierunków kształcenia zawodowego poprzez współorganizację akcji marketingowej, podejmowanie wspólnych inicjatyw, organizację zajęć praktycznych. Porozumienie umożliwi reaktywację tych specjalizacji, które są potrzebne dla całego rynku prac.

Podkreślenie ścisłej współpracy

W dniu 3 listopada br. Przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie: Starszy Cechu Stefan Rybicki, Podstarszy Cechu Sławomir Puka, Kierownik Biura Aneta Kupczyk gościli w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. W imieniu rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Metalowych, szkolących pracowników młodocianych, przekazali na ręce Dyrektora szkoły Jacka Grzegorzewskiego, Wicedyrektorów Ewy Mesjasz i Pawła Poliszewskiego oraz Kierownika Szkolenia Praktycznego Tomasza Jakubczaka projektor multimedialny, który ma służyć podniesieniu kwalifikacji zawodowych szkolonej młodzieży. Cech współpracuje ze szkołą od wielu lat w ramach praktycznej i teoretycznej nauki zawodu.

Rzemieślnik Roku 2014

Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie Pan Sławomir Puka otrzymał tytuł „Rzemieślnik Roku 2014”. Okolicznościowy dyplom został wręczony rzemieślnikowi w czasie obrad Zjazdu Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców zrzeszonych w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w czerwcu 2015 r.

Pan Sławomir Puka kontynuuje rodzinne tradycje rzemieślnicze. Doświadczenie zawodowe jako blacharz samochodowy zdobywał od 1983 . w zakładzie swojego ojca. Samodzielną działalność rozpoczął w 1990 r. Posiada tytuły mistrza w zawodach: blacharz, mechanik, lakiernik samochodowy. Stale unowocześnia swoją firmę Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe „AUTO KOMPLEKS”. Świadczone przez zakład usługi motoryzacyjne są na najwyższym poziomie.
Pan Sławomir Puka dużo uwagi poświęca kształceniu zawodowemu młodocianych pracowników w zakładach rzemieślniczych. Współpracuje ze szkołami przygotowującymi młodzież teoretycznie. Inicjuje tworzenie nowych klas w poszukiwanych zawodach: blacharz i lakiernik samochodowy.
Jest wzorem działacza samorządowego i społecznego. Pełni funkcję Podstarszego Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie. Aktywnie działa w strukturach branży motoryzacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego, Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.

Święto Patronów.

21 czerwca 2015 r. Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie obchodził Święto Patronów Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych św. Piotra i Pawła. W uroczystej mszy w Archikatedrze Świętej Rodziny udział wzięli rzemieślnicy, zaproszeni goście, poczty sztandarowe. Zebranych na okolicznościowym spotkaniu w Domu Rzemiosła powitał Starszy Cechu Stefan Rybicki. Minutą ciszy uczestnicy uczcili zmarłych rzemieślników.

Miłą częścią uroczyści było wręczenie odznaczeń wyróżnionym rzemieślnikom i pracownikom zakładów rzemieślniczych, które nadali: Związek Rzemiosła Polskiego i Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

PRACOWNICY:

Odznaka Rzemiosła Częstochowskiego

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ MODUŁ” Marek Okwiet

 • Michał Okwiet
 • Jakub Wrona

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe„GÓRA”

 • Adam Flakus

Salon Zegarmistrzowski RYBICCY

 • Adrian Barciś

„ FRANK-CARS” Franciszek Pietraszko

 • Leopold Gworys
 • Ireneusz Nowak

Mechanika Pojazdowa Marian Golis

 • Krystian Tyfel

Lakiernictwo i Blacharstwo Pojzdowe „AUTO KOMPLEKS” Sławomir Puka

 • Jacek Bąk

Zakład Mechaniki Pojazdowej AUTO SZLIF-SPRAWKA” Elżbieta Sprawka 

 • Tomasz Cieślak
 • Zdzisław Sałaciński
 • Zygmunt Witkowski

RZEMIEŚLNICY

Odznaka Rzemiosła Częstochowskiego

 • Rafał Ciszewski
 • Marek Okwiet
 • Andrzej Podlejski
 • Mariusz Rogula
 • Robert Wojtak

Honorowa Odznaka Rzemiosła

 • Elżbieta Sprawka
 • Waldemar Jędrusik
 • Daniel Mlek
 • Marek Siemiński
 • Mirosław Ziębaczewski

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego

 • Andrzej Góra
 • Sławomir Puka
 • Krzysztof Tomza
 • Janusz Zieliński

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego

 • Aneta Kupczyk – Kierownik Biura Cechu
 • Jerzy Kowalik

Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego

 • Marian Golis
 • Roman Podlejski
 • Stefan Rybicki

Kolekcjonerskie pasje Stefana Rybickiego.

W ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater odbyła się w dniu 16 lutego 2015 r. prezentacja kolekcji zegarków i zegarów ze zbiorów Stefana Rybickiego znanego zegarmistrza w Częstochowie. Inicjatorami spotkania byli dyrektor OPK Tadeusz Piersiak oraz Prezes Częstochowskiego Klubu Kolekcjonerów Eugeniusz Chrzan. Spotkanie p.t. „Kolekcjonerskie Rarytasy” zorganizowane zostało w ramach Klubu Kolekcjonerów. Prezentacja zgromadziła licznych słuchaczy. Należy podkreślić , że wielu z nich reprezentowało młode pokolenie częstochowian. Spotkanie miało na celu wzbudzenie zainteresowania słuchaczy zbiorami starych coraz rzadziej spotykanych wyrobów zegarmistrzowskich oraz tworzenie takich zbiorów.
Stefan Rybicki w wypowiedzi przedstawił historię swojej Firmy, której założycielem w 1948 roku był Jego ojciec Józef. Firma „Rybiccy” jest wielopokoleniowa. Obecnie pracuje w niej syn Stefana Robert. Jedną z pasji Stefana Rybickiego jest kolekcjonerstwo starych , unikatowych zegarków. Zrodziło się ono przez stałe przebywanie w środowisku zegarmistrzowskim, zamiłowanie do zawodu oraz rożnych mechanizmów i wzorów czasomierzy. Na spotkaniu prezentowane były unikatowe zegarki naręczne, kieszonkowe oraz wiszące firm G. Becker, Le roi a Paris.
Wśród uczestników spotkania było wielu znanych kolekcjonerów i hobbistów oraz ludzi zajmujących się renowacją zegarków (prof. Krzysztof Tubielewicz). Licznie zebrana publiczność żywo interesowała się prezentacją. Zadawane pytania dotyczyły pokazywanych przez kolekcjonera ciekawych wzorów zegarków. Wielu obecnych zainteresowanych było źródłami ich pozyskiwania do swoich kolekcji.

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego

16 grudnia 2014 r. zostały opublikowane Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych. (Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce). Konieczność zajęcia przez tę Komisję stanowiska w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wynika z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru nad zakładami ubezpieczeń. Komisja stwierdziła m. in.:

 • niedostateczny nadzór i kontrole zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód
 • niedostateczny nadzór i kontrole organów zakładów ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.
  Powyższe uwagi odnoszą się do zakładów rzemieślniczych wykonujących naprawy powypadkowe środków transportu oraz potencjalnych klientów firm ubezpieczeniowych. Czytając „Wytyczne…” należy podkreślić bardzo rygorystyczne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego do procedur, jakie mają stosować zakłady ubezpieczeń. Dopuszczalne jest stosowanie w ramach postępowania likwidacyjnego szkody komunikacyjnej np. nagrywanie rozmów telefonicznych, wykorzystywanie instytucji „tajemniczego klienta” (pkt. 4.4 Wytycznych). Z „Wytycznymi …” winny zapoznać się nie tylko rzemieślnicze zakłady wykonujące usługi naprawcze w zakresie blacharstwa i lakiernictwa samochodowego, ale również cała branża motoryzacyjna.
  Informujemy, że zgodnie z ustaleniem Komisji Nadzoru Finansowego stosowanie „Wytycznych…” do szkód zgłoszonych zakładom ubezpieczeń wchodzi w życie po 31 marca 2015 r. Pełny tekst „Wytycznych…” znajduje się na stronie www.knf.gov.pl pod zakładką „wytyczne sektora ubezpieczeń”

Ustawa o prawach konsumenta.

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi , które istnieją już w całej Unii Europejski. Wszystkie najważniejsze informacje w tym zakresie znajdują się na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków producentów i konsumentów. Poniżej prezentowane są najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa:
• obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnej informacji na temat
oferowanych towarów i usług
• prawo konsumentów do żądania od samego początku procesu reklamacji
jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny
lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna)
• domniemania istnienia wady w chwili wydania towaru – wydłużenie terminu
z 6 miesięcy do 1 roku
• konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźniej zgody konsumenta na
wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie
wynikające z umowy sprzedaży
• wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.
Ustawa o prawach konsumenta publikowana jest w Dz.U. z 2014, poz. 827.

Szara strefa w branży motoryzacyjnej.

Środowisko rzemieślnicze branży motoryzacyjnej w kraju boryka się z dużymi trudnościami w zakresie rozliczania napraw powypadkowych. Zakłady rzemieślnicze przy sporządzaniu kosztorysów są ściśle związane z firmami ubezpieczeniowymi. Niedoskonały stan prawny regulujący zasady w tym zakresie stwarza możliwości rozszerzania się szarej strefy w usługach motoryzacyjnych. Liczne sygnały środowiska rzemieślniczego do lokalnych i krajowych organizacji samorządu rzemiosła spowodowały zasadne wystąpienie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty tego wystąpienia.

„Problem dotyczy stosowanych przez ubezpieczycieli, tzw. ryczałtowych rozliczeń napraw powypadkowych objętych odszkodowaniami komunikacyjnymi. Przeważająca, bo 60-procentowa grupa klientów firm ubezpieczeniowych, wybiera ryczałtowe rozliczenia napraw powypadkowych. Oznacza to wycenę świadczonej usługi w oparciu o kosztorys sporządzany przez firmę ubezpieczeniową i prowadzi do konieczności wykonania naprawy po najniższych kosztach, – najczęściej na poziomie akceptowalnym tylko przez firmy działające w szarej strefie.Większość klientów firm ubezpieczeniowych nie jest świadoma tego, że otrzymuje nieprawidłową kalkulację oceny szkody, opartą na niekompletnym kosztorysie. Dominująca, nieuczciwa praktyka w ocenie kosztów naprawy szkody polega na wycenie szkód niezgodnie ze stanem faktycznym. Obowiązujące normy umożliwiają wymuszenie szkody „całkowitej” z OC, już przy przekroczeniu 70% wartości samochodu. Nie można pominąć jeszcze jednego aspektu obserwowanych nieprawidłowości- polegającego na stosowaniu rażąco niskich stawek za roboczogodzinę, nie zapewniających minimalnej rentowności w nowoczesnym, legalnie działającym zakładzie. Do grona „ofiar” tego typu zjawisk czy procederów, oprócz legalnie działających przedsiębiorców, należy zaliczyć także osoby zatrudniane w szarej strefie – bez opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy. Innym sposobem na skompensowanie znacznie zaniżonych kalkulacji kosztów napraw jest stosowanie części zamiennych złej jakości oraz powtórne instalowanie części używanych. Trzeba zwrócić uwagę, że to nie ubezpieczyciel, a warsztat naprawczy ponosi odpowiedzialność za wykonaną usługę naprawy. W oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, tylko warsztat posiada fachową wiedzę o technologii naprawy i faktycznej jakości zastosowanych części zamiennych. Kwestie ponoszenia ryzyka związanego z naprawą pojazdu są szczególnie ważne w kontekście stosowania nie oryginalnych części zamiennych. Nie ma wątpliwości, że tzw. „części alternatywne” wymagają średnio więcej czasu przy montażu, niż elementy oryginalne. Natomiast kalkulacje sporządzane przez ubezpieczycieli pracochłonność danej usługi opierają na częściach oryginalnych – serwisowych. Dodatkowo, postawa towarzystw ubezpieczeniowych prowadzi do sytuacji, że odszkodowania często są pozyskiwane dopiero na drodze sądowej, co skutkuje opóźnieniem wypłat dla zakładów usługowych, a w konsekwencji brakiem środków na prowadzenie bieżącej działalności, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie podatków.Wszystkie te praktyki skutkują zmniejszeniem wpływów podatkowych do budżetu państwa i składek do funduszu ubezpieczeń społecznych. W takich warunkach – konkurowanie legalnie działającej firmy z szarą strefą o klienta jest z góry skazane na porażkę. (…)

Aby ograniczyć wyżej omówione nieprawidłowości występujące przy rozliczaniu szkód powypadkowych, w opinii środowiska rzemiosł motoryzacyjnych – należy wprowadzić przepisy ustanawiające dobre praktyki w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, które unormowałyby interesy trzech stron: przede wszystkim klienta, następnie zakładu naprawczego a także ubezpieczyciela. Takie działania stabilizujące funkcjonowanie rynku ubezpieczeń zostały niedawno podjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego, która jest w trakcie opracowywania wytycznych normujących zasady postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczycieli. Propozycje konkretnych zapisów w „wytycznych” Komisja konsultuje z przedstawicielami branży motoryzacyjnej