Współpraca Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie ze Szkołą.

Za nami kolejna edycja, będącego elementem wsparcia serwisów blacharsko-lakierniczych, programu "Innowacyjni adepci branży". Jak co roku, we współpracy z PPG oraz serwisem AUTO KOMPLEKS, przeszkoliliśmy uczniów Zespołu Szkół Samochodowo - Budowlanych z Częstochowy.

Podczas szkolenia, które składało się z części teoretycznej i praktycznej, młodzi adepci lakiernictwa mieli możliwość poznania innowacyjnych rozwiązań i narzędzi PPG. Poznali także profesjonalne metody przygotowania powierzchni i aplikacji materiałów lakierniczych.

Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem i na pewno doczeka się kolejnych edycji

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku 

 


 JUBILEUSZ

Członek Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie Jerzy Kowalik obchodził 45 - lecie istnienia swojej Firmy. Rzemieślnik prowadzi działalność w zawodzie blacharz samochodowy. Jest długoletnim przewodniczącym Sekcji Motoryzacyjnej działającej przy Cechu. W uroczystości Zarząd Cechu reprezentowali: Stefan Rybicki, Sławomir Puka, Daniel Mlek. Uczestniczyli również przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej w Częstochowie. W dowód uznania za długoletnią owocną pracę zawodową Jerzy Kowalik otrzymał Dyplom Uznania.

                                   

                                   


 

Nowy Rok Szkolny - podziękowanie rzemiosła.

W Zespole Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Udział w nim wzięli zaproszeni goście. Częstochowskie rzemiosło reprezentowali: Stefan Rybicki, Sławomir Puka, Waldemar Klimasiński. Podczas spotkania Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Stefan Rybicki oraz Prezes Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie wręczyli dyplom z podziękowaniem Dyrektorowi Szkoły Jackowi Grzegorzewskiemu za współpracę w zakresie szkolenia zawodowego.

                                   


 Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Cech Rzemiosł Metalowych  z siedzibą: 42-200 Częstochowa, al. Kościuszki 6, numer KRS 0000057539.

Dane osobowe przetwarzane będą w związku:
– z przesyłaniem do Urzędów Administracji Państwowej,
– z przesyłaniem do organizacji rzemieślniczych,
– z przesyłaniem do Ochotniczego Hufca Pracy,
– z przesyłaniem informacji cechowych, szkoleniowych, gospodarczych, podatkowych,
– z podawaniem kandydatom na pracowników młodocianych,
– z zawieraniem umów z pracownikami młodocianym na praktyczną naukę zawodu,
– umieszczaniem danych osobowych na stronie internetowej Cechu.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przedsiębiorca posiada  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przedsiębiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.


 Uczniowie w Centrum Szkolenia Lakierników.

W dniach 26 – 27.04.2018 r. odbyło się szkolenie z zakresu lakiernictwa pojazdowego zorganizowane przez Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie i IGP w Warszawie. Uczestnikami zajęć byli uczniowie II klasy lakierniczej Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. Odbyły się one w Centrum Szkolenia Lakierników Firmy PPG w Warszawie. W czasie dwudniowego spotkania uczniowie wykazali wysokie kwalifikacje zawodowe. W dowód uznania otrzymali certyfikaty. Należy podkreślić duży wkład pracy w organizację tego szkolenia wiceprezesa Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie inż. Sławomira Puki. Rzemieślnik w ramach swojej Firmy „AUTO – KOMPLEKS”  w Częstochowie prowadzi również naukę w zawodach: lakiernik, blacharz i mechanik samochodowy pracowników młodocianych.

                                  

  SZKOLENIE W RZEMIOŚLE.

Z inicjatywy Wiceprezesa Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie inż. Sławomira Puki odbyło się szkolenie dla biegłych sądowych i rzeczoznawców PZM w zakresie „Nowoczesnych technik lakierowania pojazdów”. Szkolenie prowadził główny technolog Firmy Spies Hecker Tomasz Kazakidis. Dla podniesienie poziomu szkolenia część teoretyczna i praktyczna odbyła się w firmie AUTO KOMPLEKS inż. Sławomira Puki. W szkoleniu udział wzięli: Stanisław Kubacki, Grzegorz Kubacki, Mirosław Anioł, Krzysztof Kępa, Paweł Wójcik, Józef Skotnicki, Marek Skrzeszowski. Szkolenie odbyło się pod patronatem Cechu Rzemiosł Metalowych i Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

 

                                 

 


Nowy Rok w Partnerskiej Szkole.

 4 września br. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Władz Miasta, Kuratorium Oświaty, Politechniki Częstochowskiej, Policji, NSZZ „Solidarność" oraz przedsiębiorcy – członkowie Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie -  Sławomir Puka i Waldemar Klimasiński. Stałą – partnerską współpracę ze szkołą prowadzi Wiceprezes  Cechu Sławomir Puka. W tegorocznej inauguracji roku szkolnego rzemieślnik został uhonorowany przez dyrektora szkoły mgra inż. Jacka Grzegorzewskiego dyplomem za pomoc i wsparcie w rozwoju Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. Jest to kolejny dowód uznania Szkoły dla rzemieślnika.   

 

 

   


 


 Realizacja umowy o współpracy.

W listopadzie 2016 r. Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie podpisał umowę o współpracy z firmą IGP  Sp. z o. o. w Warszawie w zakresie szkolenia uczniów w zawodzie lakiernik samochodowy. Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie popiera realizację projektu „ Innowacyjni adepci branży” w ramach którego młodociani pracownicy zdobywają w tym zawodzie dodatkową wiedzę i kwalifikację.  W ramach podpisanej umowy z listopada 2016 r. grupa młodych  uczniów z III kl.  uczestniczyła w marcu b.r. w kursie organizowanym przez Centrum Kształcenia  Firmy  Lakierniczej  PPG w Warszawie. Uczniowie zapoznali się z najnowszymi technologiami i technikami lakierowania samochodów. W ten sposób realizowane są tematy objęte programem nauczania w powstających szkołach branżowych. Z ramienia Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie tę formę nauczania pilotuje Podstarszy Cechu Sławomir Puka.  


 

 Jubileusz Cechu.

 27 listopada 2016 r. Sekcja Zegarmistrzów, Jubilerów, Grawerów i Brązowników przy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie obchodziła Jubileusz 70-lecia poświęcenia sztandaru. Chrześcijański Cech Zegarmistrzów, Jubilerów, Grawerów i Brązowników powstał w Częstochowie w 1938 roku. Organizacja funkcjonowała przez cały okres okupacji niemieckiej. Dla podniesienia rangi Cechu, na wniosek jego kierownictwa, członkowie ufundowali z własnych składek sztandar. Uroczyste poświęcenie sztandaru nastąpiło 1 grudnia 1946 r. w Katedrze p. w. Św. Rodziny w Częstochowie. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Prałat Bolesław Wróblewski. Spotkanie z udziałem zaproszonych gości i członków Cechu odbyło się w budynku Straży Ogniowej w Częstochowie. Cech wspierał swoimi funduszami ubogich i potrzebujących. W czasie uroczystości poświęcenia sztandaru Cechu  zebrano 61555 zł. Pieniądze te zostały przekazane na cele charytatywne. Kolejne lata były dla członków Cechu okresami wzlotów i upadków. Rozwój techniki i przemysłu sukcesywnie prowadził do zmniejszania i zaniku wielu zawodów rzemieślniczych. Konsekwencją tego było przekształcenie Cechu Zegarmistrzów, Jubilerów, Grawerów i Brązowników w Sekcję przy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie. Cech ten kultywuje tradycje i dlatego podjął decyzję o uczczeniu 70- rocznicy poświęcenia tego sztandaru . Został on odświeżony i poddany renowacji. Uroczyste poświęcenie odnowionego sztandaru odbyło się w kościele p. w. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie. Dla podkreślenia znaczenia tego 70 letniego symbolu Zegarmistrzów, Jubilerów, Grawerów i Brązowników Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości uhonorowała sztandar Odznaką Rzemiosła Częstochowskiego. Uczestnicy uroczystości mogli się zapoznać z oryginalnymi dokumentami z okresu działania Cechu, które zaprezentowali organizatorzy. 

                             

                                        


Ciekawe formy szkolenia młodzieży.

 25 listopada 2016 r. Zespół Szkół Samochodowo -Budowlanych w Częstochowie podpisał umowę o współpracy z firmą IGP Sp. z o.o. Dokument podpisano w Zakładzie Auto Kompleks, którego właścicielem jest Sławomir Puka - przedstawiciel rzemiosła – Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie. W ramach współpracy młodzież przygotowująca się do zawodu lakiernik samochodowy będzie miała możliwość odbywania zajęć w jednym z najnowocześniejszym  w Europie ośrodku szkoleniowym Firmy PPG Poland w Warszawie. Uczniowie  zapoznają się ze specyfiką i warunkami pracy oraz najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zawodzie lakiernik samochodowy. Dla wyróżniających się uczniów znających język angielski istnieje możliwość odbywania miesięcznego stażu w Anglii. W czasie spotkania przekazane zostały kombinezony lakiernicze dla uczniów kształcących się w zawodzie lakiernik samochodowy.

                                 


 „Przyszłość Kształcenia Zawodowego”

Z inicjatywy Prezesa Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pana dra Włodzimierza Bińka odbyło się 19.09.2016 r. w Domu Rzemiosła w Częstochowie spotkanie p.t. "Przyszłość kształcenia zawodowego". Współorganizatorem spotkania był Pan Konrad Głębocki Poseł na Sejm RP. Prelegentem tematu był zaproszony Pan Adam Trześkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministertwie Edukacji Narodowej, który przybył w zastępstwie Pani Wiceminister Teresy Wargowskiej - Sekretarza Stanu w MEN.
 W spotkaniu aktywnie uczestniczyli członkowie Cechu.                    

                                

                                ________________________________________________________________________________________

Promocja zawodów motoryzacyjnych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie przygotowuje teoretycznie młodzież do zawodów: mechanik, blacharz, lakiernik, elektromechanik samochodowy.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w zakałach rzemieślniczych. Firmy te stoją na bardzo wysokim poziomie technicznym i technologicznym . Posiadają nowoczesny park maszynowy obsługowo-naprawczy i diagnostyczny. Zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Film edukacyjny (do pobrania film - 469,2 MB), prezentuje szczególnie poszukiwane na rynku pracy zawody: lakiernik i blacharz samochodowy.

Umowy o praktyczną naukę zawodu spisuje Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie, al. Kościuszki 6, pok.23, I piętro, tel. 34/324-55-21, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.crm.czest.pl

 


POROZUMIENIE ZE SZKOŁĄ

W Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie przy ul. Augustyna 3/7  10.02.2016 r. odbyła się konferencja promująca zawody z sektora  motoryzacyjnego. Najważniejszym punktem spotkania było oficjalne podpisanie umów pomiędzy Szkołą a  Konsorcjum Pracodawców.

Konsorcjum  Pracodawców w Częstochowie reprezentowali:

Adam Pietraszko Firma BMW, Franciszek  Pietraszko  Firma Frank Cars , Sławomir Puka Firma Auto Kompleks , Daniel Mleka Firma  Mlek –  członkowie Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.

Szkołę reprezentował  Dyrektor mgr inż. Jacek Grzegorzewski.

 W ramach stworzonego konsorcjum przedsiębiorcy zapewniają praktyczną naukę w zawodach :blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy ,mechanik samochodowy. Zapewniają jednocześnie iż będą uczestniczyli w promocji  w/w kierunków kształcenia  zawodowego poprzez współorganizację akcji marketingowej, podejmowanie wspólnych inicjatyw, organizację zajęć praktycznych. Porozumienie umożliwi reaktywację tych specjalizacji, które są potrzebne dla całego rynku prac

 


 Podkreślenie ścisłej współpracy.

 

W dniu 3 listopada br. Przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie: Starszy Cechu Stefan Rybicki, Podstarszy Cechu Sławomir Puka, Kierownik Biura Aneta Kupczyk gościli w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. W imieniu rzemieślników zrzeszonych  w Cechu Rzemiosł Metalowych, szkolących pracowników młodocianych, przekazali na ręce Dyrektora szkoły Jacka Grzegorzewskiego, Wicedyrektorów Ewy Mesjasz i Pawła Poliszewskiego oraz Kierownika Szkolenia Praktycznego Tomasza Jakubczaka projektor multimedialny, który ma służyć podniesieniu kwalifikacji zawodowych szkolonej młodzieży. Cech współpracuje ze szkołą od wielu lat w ramach praktycznej i teoretycznej nauki zawodu.    

                                                                                               

                                                                     


 Święto Patronów.

21 czerwca 2015 r. Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie obchodził Święto Patronów Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych św. Piotra i Pawła. W uroczystej mszy w Archikatedrze Świętej Rodziny udział wzięli rzemieślnicy, zaproszeni goście, poczty sztandarowe. Zebranych na okolicznościowym spotkaniu w Domu Rzemiosła powitał Starszy Cechu Stefan Rybicki. Minutą ciszy uczestnicy uczcili zmarłych rzemieślników.

                               

                               

                                

                                

Miłą częścią uroczyści było wręczenie odznaczeń wyróżnionym rzemieślnikom i pracownikom zakładów rzemieślniczych, które nadali: Związek Rzemiosła Polskiego i Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

PRACOWNICY:

Odznaka Rzemiosła Częstochowskiego

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  „ MODUŁ” Marek Okwiet   

  - Michał Okwiet                                         

-  Jakub Wrona

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe„GÓRA”  

- Adam Flakus

Salon Zegarmistrzowski   RYBICCY                            

-  Adrian Barciś

„ FRANK-CARS”  Franciszek Pietraszko    

- Leopold Gworys  

- Ireneusz Nowak   

Mechanika Pojazdowa  Marian Golis

- Krystian Tyfel

Lakiernictwo i Blacharstwo Pojzdowe  „AUTO KOMPLEKS” Sławomir Puka     

- Jacek Bąk

 Zakład Mechaniki Pojazdowej AUTO SZLIF-SPRAWKA” Elżbieta Sprawka  

-Tomasz Cieślak 

- Zdzisław Sałaciński  

- Zygmunt Witkowski    

                                 

RZEMIEŚLNICY

Odznaka Rzemiosła Częstochowskiego   

- Rafał Ciszewski 

- Marek Okwiet  

- Andrzej Podlejski 

- Mariusz Rogula  

-Robert Wojtak

                                 

Honorowa Odznaka Rzemiosła           

- Elżbieta Sprawka  

- Waldemar Jędrusik  

- Daniel Mlek  Marek Siemiński  

- Mirosław Ziębaczewsk

                                   

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego  

- Andrzej Góra  

- Sławomir Puka  

- Krzysztof Tomza  

- Janusz Zieliński

                                  

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego         

- Aneta Kupczyk – Kierownik Biura Cechu        

- Jerzy Kowalik

                                    

Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego   

- Marian Golis  

- Roman Podlejski  

- Stefan Rybicki

                                 


 Rzemieślnik Roku 2014.

Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie Pan Sławomir Puka otrzymał tytuł „Rzemieślnik Roku 2014”.  Okolicznościowy dyplom został wręczony rzemieślnikowi w czasie obrad Zjazdu Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców zrzeszonych w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w czerwcu 2015 r.

         

 Pan Sławomir Puka kontynuuje rodzinne tradycje rzemieślnicze. Doświadczenie zawodowe jako blacharz samochodowy zdobywał od 1983 . w zakładzie swojego ojca. Samodzielną działalność rozpoczął w 1990 r. Posiada tytuły mistrza w zawodach: blacharz, mechanik, lakiernik samochodowy. Stale unowocześnia swoją firmę Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe „AUTO KOMPLEKS”. Świadczone przez zakład  usługi motoryzacyjne są na najwyższym poziomie.
Pan Sławomir Puka dużo uwagi poświęca kształceniu zawodowemu młodocianych pracowników w zakładach rzemieślniczych. Współpracuje ze szkołami przygotowującymi młodzież teoretycznie. Inicjuje tworzenie nowych klas w poszukiwanych zawodach: blacharz i lakiernik samochodowy.
Jest wzorem działacza samorządowego i społecznego. Pełni funkcję Podstarszego Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie. Aktywnie działa w strukturach branży motoryzacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego, Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.                                                      


Kolekcjonerskie pasje Stefana Rybickiego.

W ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater odbyła się w dniu 16 lutego 2015 r. prezentacja kolekcji zegarków i zegarów ze zbiorów Stefana Rybickiego znanego zegarmistrza w Częstochowie. Inicjatorami spotkania byli dyrektor OPK Tadeusz Piersiak oraz Prezes Częstochowskiego Klubu Kolekcjonerów Eugeniusz Chrzan. Spotkanie p.t. „Kolekcjonerskie Rarytasy” zorganizowane zostało w ramach Klubu Kolekcjonerów. Prezentacja zgromadziła licznych słuchaczy. Należy podkreślić , że wielu z nich reprezentowało młode pokolenie częstochowian. Spotkanie miało na celu wzbudzenie zainteresowania słuchaczy zbiorami starych coraz rzadziej spotykanych wyrobów zegarmistrzowskich oraz tworzenie takich zbiorów.  
Stefan Rybicki w wypowiedzi przedstawił historię swojej Firmy, której założycielem w 1948 roku był Jego ojciec Józef. Firma „Rybiccy” jest wielopokoleniowa. Obecnie pracuje w niej syn Stefana Robert. Jedną z pasji Stefana Rybickiego jest kolekcjonerstwo starych , unikatowych zegarków. Zrodziło się ono przez stałe przebywanie w środowisku zegarmistrzowskim, zamiłowanie do zawodu oraz rożnych mechanizmów i wzorów czasomierzy. Na spotkaniu prezentowane były unikatowe zegarki naręczne, kieszonkowe oraz wiszące firm G. Becker, Le roi a Paris.
Wśród uczestników spotkania było wielu znanych kolekcjonerów i hobbistów oraz ludzi zajmujących się renowacją zegarków (prof. Krzysztof Tubielewicz). Licznie zebrana publiczność żywo interesowała się prezentacją. Zadawane pytania dotyczyły pokazywanych przez kolekcjonera ciekawych wzorów zegarków. Wielu obecnych zainteresowanych było źródłami ich pozyskiwania do swoich kolekcji.                                             


Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego

16 grudnia 2014 r. zostały opublikowane Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych. (Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce). Konieczność zajęcia przez tę Komisję stanowiska w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wynika z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru nad zakładami ubezpieczeń. Komisja stwierdziła m. in.:
- niedostateczny nadzór i kontrole zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód
- niedostateczny nadzór i kontrole organów zakładów ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.
Powyższe uwagi odnoszą się do zakładów rzemieślniczych wykonujących naprawy powypadkowe środków transportu oraz potencjalnych klientów firm ubezpieczeniowych. Czytając „Wytyczne…” należy podkreślić bardzo rygorystyczne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego do procedur, jakie mają stosować zakłady ubezpieczeń. Dopuszczalne jest stosowanie w ramach postępowania likwidacyjnego szkody komunikacyjnej np.  nagrywanie rozmów telefonicznych, wykorzystywanie instytucji „tajemniczego klienta” (pkt. 4.4 Wytycznych). Z „Wytycznymi …” winny zapoznać się nie tylko rzemieślnicze zakłady wykonujące usługi naprawcze w zakresie blacharstwa i lakiernictwa samochodowego, ale również cała branża motoryzacyjna.
Informujemy, że zgodnie z ustaleniem Komisji Nadzoru Finansowego stosowanie „Wytycznych…” do szkód zgłoszonych zakładom ubezpieczeń wchodzi w życie po 31 marca 2015 r. Pełny tekst „Wytycznych…” znajduje się na stronie www.knf.gov.pl pod zakładką „wytyczne sektora ubezpieczeń"


Ustawa o prawach konsumenta.

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie  ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi , które istnieją już w całej Unii Europejski. Wszystkie najważniejsze informacje w tym zakresie znajdują się na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków producentów i konsumentów. Poniżej prezentowane są najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa:
• obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnej informacji na temat
            oferowanych towarów i usług
• prawo konsumentów do żądania od samego początku procesu reklamacji
           jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny
           lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna)
• domniemania istnienia wady w chwili wydania towaru – wydłużenie terminu
            z 6 miesięcy do 1 roku
• konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźniej zgody konsumenta na
           wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie
           wynikające z umowy sprzedaży
• wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza
            lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.
Ustawa o prawach konsumenta publikowana jest w Dz.U. z 2014, poz. 827.


 


 Szara strefa w branży motoryzacyjnej. 

Środowisko rzemieślnicze branży motoryzacyjnej w kraju boryka się z dużymi trudnościami w zakresie rozliczania napraw powypadkowych. Zakłady rzemieślnicze przy sporządzaniu kosztorysów są ściśle związane z firmami ubezpieczeniowymi. Niedoskonały stan prawny regulujący zasady w tym zakresie stwarza możliwości rozszerzania się szarej strefy w usługach motoryzacyjnych. Liczne sygnały środowiska rzemieślniczego do lokalnych i krajowych organizacji samorządu rzemiosła spowodowały zasadne wystąpienie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty tego wystąpienia.

Problem dotyczy stosowanych przez ubezpieczycieli, tzw. ryczałtowych rozliczeń napraw powypadkowych objętych odszkodowaniami komunikacyjnymi. Przeważająca, bo 60-procentowa grupa klientów firm ubezpieczeniowych, wybiera ryczałtowe rozliczenia  napraw powypadkowych. Oznacza to wycenę świadczonej usługi w oparciu  o kosztorys sporządzany przez firmę ubezpieczeniową i prowadzi do konieczności  wykonania naprawy po najniższych kosztach, - najczęściej na poziomie akceptowalnym tylko przez firmy działające w szarej strefie.Większość klientów firm ubezpieczeniowych nie jest świadoma tego, że otrzymuje nieprawidłową kalkulację oceny szkody, opartą na niekompletnym kosztorysie. Dominująca, nieuczciwa  praktyka w ocenie kosztów naprawy szkody polega na wycenie szkód niezgodnie ze stanem faktycznym. Obowiązujące normy umożliwiają wymuszenie szkody „całkowitej” z OC, już przy przekroczeniu 70% wartości samochodu. Nie można pominąć jeszcze jednego aspektu obserwowanych nieprawidłowości- polegającego na stosowaniu rażąco niskich stawek za roboczogodzinę, nie zapewniających minimalnej rentowności w nowoczesnym, legalnie działającym zakładzie. Do grona „ofiar” tego typu zjawisk czy procederów, oprócz legalnie działających przedsiębiorców, należy zaliczyć także osoby zatrudniane w szarej strefie - bez opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.  Innym sposobem na skompensowanie znacznie zaniżonych kalkulacji kosztów napraw jest stosowanie części zamiennych złej jakości oraz powtórne instalowanie części używanych. Trzeba zwrócić uwagę, że to nie ubezpieczyciel, a warsztat naprawczy ponosi odpowiedzialność za wykonaną usługę naprawy. W oparciu o  przepisy  kodeksu cywilnego oraz  ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, tylko warsztat posiada fachową wiedzę o technologii naprawy i faktycznej jakości zastosowanych części zamiennych. Kwestie ponoszenia ryzyka związanego z naprawą pojazdu są szczególnie ważne w kontekście stosowania nie oryginalnych części zamiennych. Nie ma wątpliwości, że tzw. „części alternatywne” wymagają średnio więcej czasu przy montażu, niż elementy oryginalne. Natomiast  kalkulacje sporządzane przez ubezpieczycieli  pracochłonność danej usługi  opierają na częściach oryginalnych - serwisowych. Dodatkowo, postawa towarzystw ubezpieczeniowych prowadzi do sytuacji, że  odszkodowania często są pozyskiwane dopiero na drodze sądowej, co skutkuje opóźnieniem wypłat dla zakładów usługowych, a  w konsekwencji  brakiem  środków na prowadzenie bieżącej działalności, w tym na  wypłatę wynagrodzeń  oraz opłacenie podatków.Wszystkie te praktyki skutkują  zmniejszeniem  wpływów  podatkowych do budżetu państwa i składek do funduszu ubezpieczeń społecznych. W takich warunkach -  konkurowanie legalnie działającej firmy z szarą strefą o klienta  jest z góry skazane na porażkę. (...)

Aby ograniczyć wyżej omówione nieprawidłowości występujące przy rozliczaniu szkód powypadkowych, w opinii środowiska rzemiosł motoryzacyjnych - należy wprowadzić przepisy ustanawiające dobre praktyki w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, które unormowałyby interesy trzech stron: przede wszystkim klienta, następnie zakładu naprawczego a także ubezpieczyciela. Takie działania stabilizujące funkcjonowanie rynku ubezpieczeń zostały niedawno podjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego, która jest w trakcie opracowywania wytycznych normujących zasady postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczycieli. Propozycje konkretnych zapisów w „wytycznych” Komisja konsultuje z przedstawicielami branży motoryzacyjnej

 


 PIELGRZYMKA

 Dnia  29 czerwca 2014 roku odbyła się XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

Organizatorem Pielgrzymki była Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele naszego Cechu . Podczas uroczystości Podstarszy Cechu Marian Golis został uhonorowany dyplomem dla najlepszego mistrza szkolącego.

Podstarsi Cechu Marian Golis , Sławomir Puka i Sekretarz Zarządu Roman Podlejski w imieniu Rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu  na ręce Koncelebransa Ks.arc. Wacława Depo przekazali dar - ryngraf z emblematami branż .